Skip to content

Algemene voorwaarden

B&B_de-blokhut_devider

 Algemene voorwaarden B&B De Blokhut.

Terminologie:

  • Gast: een persoon die bij de B&B heeft gereserveerd en/of verblijft en als zodanig is aangemeld en zijn en/of haar metgezel(len).
  • Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd.
  • Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
  • Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
  • Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door B&B De Blokhut.
  • Definitieve reservering ofwel overeenkomst/huurovereenkomst: Een reservering waarvoor een voorschot/aanbetaling/volledige betaling van de totale verblijfskosten gedaan is en binnen de daarvoor gestelde termijn.
  • Totaalprijs voor de boeking is het totale bedrag aan logies en ontbijt incl. BTW en toeristenbelasting voor de gereserveerde periode.
  • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

Algemeen

* Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van de B&B.

* Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.

* Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.

* De eigenaar en beheerder van de B&B kan zich laten vervangen door derden.

* De hoofdgast dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn en is tevens aansprakelijk voor zijn medegasten.

* De B&B/beheerder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de B&B geleden schade, verlies of diefstal van eigendommen; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande.

* Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in de B&B zijn voor rekening van de gebruikers.

* Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

* Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht.

* Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

* Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling verblijven/overnachten in de accommodatie.

* De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

* De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze algemene voorwaarden beslist de eigenaar/beheerder.

* De B&B is beschreven op de website www.deblokhutoldenzaal.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

* Roken is niet toegestaan in de B&B

* Huisdieren zijn niet toegestaan. Uitgezonderd een hulphond.

* Tarieven: De tarieven zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden.

*Korting: Bij een verblijf v.a. 2 nachten ontvang u 5% korting.

* Alle vermeldingen op de website van de B&B geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

* Indien de hoofdgast de totale verblijfskosten niet in één keer bij voorschotbetaling aan de B&B over heeft gemaakt dient de hoofdgast het openstaand bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend a contant.

Reservering en betaling:

Nadat u van ons een definitieve bevestiging heeft ontvangen voor uw verblijf kunt u de reservering definitief maken door het verschuldigde bedrag over te maken op het vermelde rekeningnummer.

Betaling van de verblijfskosten wordt vooraf via overschrijving overgemaakt of bij aankomst in de B&B contant te worden voldaan. Wij hebben geen PIN!

Toeristenbelasting:

De totale verblijfskosten zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting. Voor elke persoon (ouder dan 14 jaar) die overnacht in de B&B wordt toeristenbelasting afgedragen aan de gemeente Oldenzaal.

Annuleringsvoorwaarden:

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor de vrijgevallen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

*Annuleren is gratis tot 5 dagen voor de incheckdatum.

*Tot 2 kalenderdagen voor aankomst wordt 60% van het totale verblijf in rekening gebracht. Vanaf 2 kalenderdagen voor aankomst of indien u niet komt opdagen (no-show) of eerder vertrekt wordt het totale (rest)verblijf in rekening gebracht.

*Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) restitutie van de aanbetaling dient de annulering via email aan de B&B te worden gemeld.

*De betreffende annulering wordt verrekend met reeds gedane aanbetaling(en) en gerestitueerd aan de hoofdgast.

*B&B De Blokhut heeft steeds het recht meer dan 2 kalenderdagen voorafgaande aan de datum van aankomst de reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

*Bij ziekte/overlijden van een van de eigenaren van de B&B of naaste e.d. waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd wordt de reserveringsovereenkomst ontbonden en vindt restitutie plaats van de reeds gemaakte betalingen.

Overmacht

*In geval van overmacht, epidemie/besmettelijke ziekte zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden.

Aansprakelijkheid

*De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers, zij dienen hiervoor een (reis)verzekering af te sluiten.

*De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

*Indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

Privacy

*De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Slotbepaling

*Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

*Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

*Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

*Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Wij wensen U een prettig verblijf in onze B&B

Oldenzaal, 01/01/2021